آرشیو دسته: اخبارکاشمر

ترشیز بزرگ به راه آهن سراسری متصل میشود

محمد اسماعیل نیا ،نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل اباد در گفتگو با کاشمر بصیر از راه اندازی راه آهن سراسری بافت بندر عباس در ترشیز بزرگ خبر داد و گفت: در سال ۹۱ نامه ای در این زمینه تنظیم کردیم و...ادامه